Berap 2020-2
portal

Home

Algemeen

Samenvatting

Voor wat betreft de uitvoering van de vastgestelde Begroting 2020, worden er bij de doelen geen beleidsmatige afwijkingen gerapporteerd. Op financieel vlak is er wel sprake van afwijkingen. Ook is er sprake van budgetaanpassingen waartoe het college al eerder dit jaar heeft besloten. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de periodieke begrotingswijziging.

Er is sprake van aanvullende inkomsten en aanvullende uitgaven ten opzichte van de Begroting. In totaal gaat het om de volgende mutaties:

Samenvatting mutaties

 • Lagere uitgaven

6.137.000

 • Hogere uitgaven

1.063.000

Subtotaal uitgaven (positief)

5.074.000

 • Lagere inkomsten

147.000

 • Hogere inkomsten

876.000

Subtotaal inkomsten (positief)

729.000

Per saldo resulteert de Berap 2020-2 in een voordelig resultaat van € 5,8 miljoen. Hieronder zijn de grootste mutaties opgenomen.

Aanvullende uitgaven / lagere inkomsten
De afwijkingen groter dan € 100.000 zijn:

 • Leerlingenvervoer

152.000

 • Individuele inkomenstoeslag   

250.000

 • Energieonderzoeken Spoorzone

100.000

 • Dividend (lagere inkomst)

147.000

Aanvullende inkomsten / lagere uitgaven

Aanvullende inkomsten / lagere uitgaven
De afwijkingen groter dan € 250.000 zijn:

 • Vrijval budget peuterwerk

317.000

 • Vrijval budget maatwerkwerkvoorzieningen Wmo   

1.014.000

 • Vrijval budget compensatie cao – lonen WSW

 284.000

 • Vrijval budget beschermd wonen

 1.250.000

 • Vrijval budget programma 4

 577.500

 • Verkoop vastgoed

 586.000

 • Opbrengst OZB

 290.000

 • Vrijval concernstelposten

 2.200.000

Naast bovenstaande mee- en tegenvallers zijn er diverse budgetneutrale mutaties. Denk hierbij aan verschuivingen van budget tussen doelen of het verwerken van extra lasten waar bijdragen derden tegenover staan. Een totaal overzicht van alle mutaties is opgenomen in het in de Berap opgenomen overzicht “Financieel overzicht Berap 2020-2”. Via de linkjes in dat overzicht kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Aanpak corona
De Berap 2020-2 toont een financieel positief resultaat en qua beleid worden er tot op heden weinig afwijkingen gemeld. Bij sommige onderwerpen is het ook lastig te voorspellen hoeveel er over heel 2020 gerealiseerd zal worden. Want de coronacrisis is nog niet voorbij. Onzeker is hoe lang het gaat duren en wat de lange termijn effecten zullen zijn. Economisch, sociaal en maatschappelijk.

Wij hebben uitgesproken dat we Zwolle vitaal en veerkrachtig willen houden. Dat betekent onder meer het in stand houden van de basisinfrastructuur op gebieden als cultuur, sport, wijken. En het ondersteunen van sectoren die extra zwaar getroffen zijn en waar de gemeente een rol speelt. Bijvoorbeeld de horeca door het niet heffen van precario en het verruimen van de mogelijkheden voor terrassen. Voor een belangrijk deel worden de kosten die dit met zich meebrengt gecompenseerd door de rijksoverheid. Waar dat niet het geval is vangen we dit op binnen het weerstandsvermogen. Daarnaast stellen we als onderdeel van de Begroting 2021 voor om een bedrag van € 2,5 miljoen te reserveren voor onze lokale maatregelen in 2021. In de Berap 2020-2 nemen we een voorschot op dit budget met de voorstellen over de BIZ binnenstad en de huisvesting van de Sociale Wijkteams; in beide gevallen hebben wij geoordeeld dat lokale maatregelen nodig zijn in het belang van de stad. Op dit moment worden deze voorstellen gefinancierd vanuit de reserve incidentele bestedingen; verrekening met de € 2,5 miljoen vindt plaats na besluitvorming door uw Raad over de Begroting 2021.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 – 2020 verlengen tot 1 januari 2022
Het gemeentelijke Rioleringsplan 2021 – 2025 zal medio 2021 worden opgeleverd. Met de inwerkingtreding van de omgevingswet (die naar verwachting in werking treedt op 1 januari 2022) komt het GRP als planverplichting te vervallen. In plaats van een gemeentelijk rioleringsplan zullen gemeenten een rioleringsprogramma moeten opstellen. Hiervoor wordt door de partners van het RIVUS samenwerkingsverband gewerkt aan een gezamenlijke basis. Ter overbrugging tot deze situatie wordt de raad gevraagd te besluiten het vigerende GRP 2016-2020 met een jaar te verlengen tot en met 2021.   

Raadsvoorstel
Het raadsvoorstel van de Berap 2020-2 vindt u hier. Conform de verordening 212 dient zowel de Berap als de periodieke wijziging door de Raad te worden vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25