Berap 2020-2
portal

Home

Bijlagen

Periodieke wijziging 2020-2

De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212.

Artikel 4. Uitvoering begroting

 1. Het college stelt regels vast die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.
 1. Het college draagt er zorg voor dat :
  1. wijzigingen in de omvang van een programmabudget vooraf door de raad worden geautoriseerd m.u.v. lid 3 en 4 van dit artikel.
  2. de werkelijke lasten en baten op de juiste wijze worden toegewezen aan de programma’s in de programmabegroting  
 1. Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten de omvang van een programmabudget op de begroting van baten en lasten te wijzigen door:
  - Budgetverschuiving tussen doelen op verschillende programma’s
  - Budgetverhoging/verlaging op een doel als gevolg van inkomsten van derden
  onder de voorwaarden dat:
  1. de door de raad vastgestelde doelen (art. 2) ongewijzigd blijven
  2. als er sprake is van nieuw beleid. het bedrag maximaal € 50.000 bedraagt
  3. de budgetwijzigingen achteraf ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de beleidsrapportage respectievelijk de periodieke begrotingswijziging..
 1. Het college is bevoegd om bij de opstelling van de jaarrekening middelen te storten in en bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar middelen te onttrekken aan de reserves Nog uit te voeren werken onder de voorwaarden dat:
  1. het restanten van middelen betreft in verband met over het jaar heen lopende werkzaamheden voor een activiteit waarvoor de raad deze incidentele middelen beschikbaar heeft gesteld.
  2. de onttrekkingen afzonderlijk, ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de periodieke begrotingswijziging als onderdeel van de beleidsrapportage.
 1. Het college is bevoegd te besluiten om bij de opstelling van de jaarrekening saldi op begrotingsposten die een relatie hebben met een egalisatiereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met die egalisatiereserve onder de voorwaarden dat:
  1. de verrekening past binnen het door de raad geformuleerde beleid
  2. uit de doelomschrijving van de reserve blijkt dat het gaat om een egalisatiereserve en wat de door de raad vastgestelde voorwaarden zijn die gelden voor verrekening.

A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 50.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

1. Samenleving

Doel 1.3.1

30 juni 2020, 11e

Ontwikkeling Deltion Jongeren Team

292.577

uitg.

Doel 1.3.1

Budget opvoedingsondersteuning

-292.577

ink.

Toelichting:

Het college heeft besloten in te stemmen met de uitbreiding van de inzet van het Deltion Jongeren Team door een structureel hoger bijdrage aan het Deltion college en incidentele extra subsidie voor 2020 aan Travers Welzijn, Trias Jeugdhulp van en Dimence Jeugd GGZ

Doel 1.2.3

23 juni 2020, 11e

Herontwikkeling sportpark Oosterenk

250.000

uitg.

Doel 1.2.3

Budget vervanging toplaag kunstgrasvelden

-250.000

ink.

Doel 1.2.3

Verlaging huurinkomsten PEC Zwolle

11.500

uitg.

Doel 1.2.3

Verlaging onderhoudskosten ROVA

-7.000

ink.

Doel 1.2.3

Verhoging inkomsten erfpacht PEC Zwolle

-4.500

ink.

Toelichting:

Het college heeft besloten in te stemmen met het in erfpacht geven van één natuurgrasveld en één kunstgrasveld op sportpark Oosterenk aan PEC Zwolle en hiervoor jaarlijks een erfpachtcanon in rekening te brengen bij PEC Zwolle onder de gebruikelijke gemeentelijke erfpachtvoorwaarden. Het beheer en onderhoud op de in erfpacht gegeven velden wordt door PEC Zwolle uitgevoerd. Het reeds beschikbaar gestelde budget 2020 Vervanging toplaag kunstgrasvelden wordt tot een maximum van € 250.000 (exclusief BTW) ingezet voor de herontwikkeling op sportpark Oosterenk.

Doel 1.3.3

26 mei 2020, 5b

Nieuwbouw Van der Capellen Campus

35.000

uitg.

Reserve incidentele bestedingen

-35.000

ink.

Toelichting:

Het college heeft besloten een voorbereidingskrediet van € 35.000 euro beschikbaar te stellen voor het wijzigen van het bestemmingsplan en benodigde onderzoeken vooruitlopend op de opening van een grondexploitatie.

3. Opvang en bescherming

Doel 3.1.2

12 mei 2020, 11e

Subsidie Centrum Seksueel Geweld Zwolle

14.064

uitg.

Doel 3.1.2

Budget huiselijk geweld

-14.064

ink.

Toelichting:

Er is een sterk toegenomen aantal slachtoffers van seksueel geweld dat een beroep doet op het Centrum Seksueel Geweld. Het college heeft besloten de subsidie voor het Centrum Seksueel Geweld Zwolle te verhogen ten laste van het beschikbare budget huiselijk geweld.

5. Ondernemende en levendige stad

Doel 5.2.1

19 mei 2020, 11c

Versterking winkelgebied Holtenbroek

22.700

uitg.

Doel 5.2.1

Budget versterking wijkwinkelcentra en aanloopstraten

-22.700

ink.

Toelichting:

Het college heeft besloten een bedrag beschikbaar te stellen voor het versterken van wijkwinkelcentrum Holtenbroek ten laste van het beschikbare budget.

7. Vitale wijken

Doel 7.1.4

30 juni 2020, 11d

Doorbraak Stadkamer-De Pol Zwolle-Zuid

45.000

uitg.

Doel 7.1.4

Reserve incidentele bestedingen

-45.000

ink.

Toelichting:

Het college heeft besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie om de fysieke mogelijkheden voor één wijkcentrum te beoordelen. Deze kosten worden te zijner tijd meegenomen in het krediet dat nodig is om de gewenste fysieke aanpassingen te kunnen realiseren. In het voorstel wordt aangegeven het toekomstige krediet te dekken uit de huuropbrengsten. Het voorbereidingskrediet wordt gedekt vanuit de reserve incidentele bestedingen.

8. Bestuur en dienstverlening

Doel 8.1.2

23 juni 2020, 11k

75-jarig bestaan VN

1.500

uitg.

Doel 8.1.2

Budget representatie B&W

-1.500

ink.

Toelichting:

Het college heeft besloten in te stemmen met het aanlichten van de Sassenpoort om het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties in oktober 2020 te markeren ten laste van het beschikbare budget.

9. Bedrijfsvoering

Doel 9.1.1

24 juni 2020, 6a

Overheveling loonsom ten behoeve van ondersteuning Ondernemingsraad

48.000

uitg.

Doel 9.1.1

Budget loonkosten Toppers

-48.000

ink.

Toelichting:

Het MTZ heeft ingestemd met de overheveling van loonsom van de Toppers naar de loonsom van de afdeling HR, ten gunste van het verbeteren van de ondersteuning van de Ondernemingsraad (OR) en het Lokaal Overleg (LO).

Doel 9.1.3

26 augustus 2020, 6b

Aanschaf van een digitaal leerplatform

57.750

uitg.

Doel 9.1.1 en 9.1.4

Organisatie ontwikkelbudget en bestaande HR-budgetten

-57.750

ink.

Toelichting:

Het MTZ heeft besloten in te stemmen met de aanschaf van een digitaal leerplatform (Learning Management System), in samenwerking met Provincie Overijssel en ONS.

B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

5. Ondernemende en levendige stad

Doel 5.3.2

CB 2018

Innovatie en vernieuwing cultuur

80.000

uitg.

reserve nutvw-fysiek

-80.000

ink.

Toelichting:

De over het jaar heen lopende incidentele budgetten zijn gereserveerd in de reserves nutvw. Bij de 1e periodieke wijziging zijn de budgetten 2020 opgeraamd tlv de reserves nutvw. Hierbij was de overlopende post voor Innovatie en vernieuwing cultuur niet meegenomen in verband met verwachte separate besluitvorming. Omdat de inzet past binnen de oorspronkelijke besluitvorming wordt dit budget via deze periodieke wijziging alsnog geraamd.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25