Berap 2020-2
portal

Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving doel 8.1.1 De raad geeft als vertegenwoordiging van de inwoners richting aan het gemeentelijk beleid middels een transparant democratisch besluitvormingsproces en controleert de uitvoering van dat beleid

Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het gemeentebestuur. De raad vormt de vertegenwoordiging van de inwoners van Zwolle. De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan.

De raad vergadert op maandagavond tijdens de zogenaamde 'raadspleinen'. Tijdens de vergaderingen van de raad worden voorstellen besproken en worden besluiten genomen. Het raadsplein kent het zogenaamde BOB-model: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming; in Zwolle de informatieronde, de debatronde en de besluitvormingsronde.
Naast de raadspleinen vinden er voor de raadsleden themabijeenkomsten plaats, waarbij de raad door het college of door andere organisaties worden bijgepraat over bepaalde thema's. Ook leggen de raadsfracties geregeld (al dan niet gezamenlijk) bezoeken aan bedrijven en organisaties af en vinden er zo nu en dan excursies binnen de gemeente plaats.

Criteria

Niet van toepassing.

Portefeuillehouder(s)

Presidium

Afwijkingen op activiteiten Berap 2020-2

Afwijking op activiteiten uit Berap 2020-2

Budgettair neutrale overboeking van doel 2.3.1 naar doel 8.1.1; accountantskosten RSJ

Budgettair neutraal

De zorgkosten Jeugd lopen niet meer via het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland. Verantwoording via een accountantsverklaring en de bijbehorende kosten (€ 15.000) komen niet meer voor rekening van het RSJ, maar van de gemeente Zwolle. Daartoe wordt het budget verschoven van doel 2.3.1 (toegang jeugd) naar doel 8.1.1 (Raad).

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25