Berap 2020-2
portal

Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving doel 8.1.2 Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen

We werken met lef en leiderschap aan de toekomst van Zwolle. Dat doen we in een tijd waarin veel verandert. Zwolle groeit en wordt stedelijker. Er zijn transities gaande in het sociaal en fysieke domein, we stappen over op schone energie en we zitten midden in een digitale transitie. We willen zichtbaar zijn in de stad. We staan voor een overheid die duidelijk en begrijpelijk handelt en communiceert. We zijn open en uitnodigend en laten ruimte aan inwoners, bedrijven en instellingen in de stad om de koers voor Zwolle 2030 te bepalen. We willen een betrouwbare partner zijn, waarbij we sturen op hoofdlijnen, richting geven en we maken duidelijke keuzes. We geven de gemeentelijke organisatie de ruimte om haar werk goed te doen. Binnen het college, tussen college en organisatie, maar ook binnen de organisatie werken we samen vanuit de principes: vertrouwen, professionaliteit, verantwoordelijkheid en samenspel en tegenkracht. We streven in de gemeenteraad en in de samenleving naar een zo breed mogelijk draagvlak voor onze keuzes.

De regio Zwolle heeft een belangrijke stap gemaakt en een ambitieuze route gekozen met de rapportage ‘Regio Zwolle stapt over eigen grenzen’. De Regio Zwolle wil behoren tot het kernvierkant van de Nederlandse economie en één van de pijlers daarvan vormen. Daarbij zijn vijf gezamenlijke regionale opgaven gedefinieerd, waaraan ook ondernemers en onderwijspartner bijdragen. De kern is economische samenwerking met aanvullend vier randvoorwaardelijke opgaven: Bereikbaarheid, Human Capital, Leefomgeving en Energie. We zien dat steeds meer vraagstukken gemeentegrensoverstijgend zijn. Ook het ‘daily urban system’ van onze inwoners beperkt zich niet tot de stadsgrenzen. Regionale samenwerking is daarom steeds meer aan de orde bij het werken aan Zwolse opgaven. We werken daarbij op verschillende schalen, regionaal, provinciaal, landsdelig en (inter)nationaal. De zichtbaarheid van stad en regio is de afgelopen jaren al sterk verbeterd. Bovendien zorgt regionale samenwerking soms voor massa die noodzakelijk is voor lobby en het verkrijgen van middelen van Rijk en Europa.

Criteria

Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen, zodanig dat:

  • De economische en sociale innovatiekracht van stad en regio zich verder ontwikkelt.
  • Samenwerking in de Regio Zwolle vanzelfsprekend is.
  • De landelijke positie van Zwolle voordelen oplevert.

Portefeuillehouder(s)

Peter Snijders

Afwijkingen op activiteiten Berap 2020-2

Afwijking op activiteiten uit Berap 2020-2

Vrijval budget oud-wethouders

Lagere uitgaven€ 150.000

Als gevolg van lagere wachtgeldvergoedingen en lager benodigde premies voor pensioen en nabestaandenpensioen voor oud-wethouders, kan er € 150.000 vrijvallen.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25