Berap 2020-2
portal

Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving doel 9.1.3 We bouwen aan een moderne informatievoorziening

Op basis van de ambitie van gemeente Zwolle, de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en trends binnen informatievoorziening is een brede IV-visie ontwikkeld “Visie op informatievoorziening”. Deze visie richt zich op dienstverlening aan inwoners en bedrijven en biedt houvast voor toekomstige investeringen.
Er is gekozen om in de toekomst in te zetten op de 4 thema’s: Informatiemaatschappij, Samen (Organiseren) Digitale bedrijfsvoeringen en Digitale veiligheid.
De informatiemaatschappij kenmerkt zich door snelle verandering op technologisch, economisch, beroeps-, ruimtelijk en/of cultureel gebied en wordt gezien als de opvolger van de industriële samenleving. Samen (organiseren) is het samen werken aan één krachtige lokale overheid: dat is hét antwoord van gemeenten in deze tijden van snelle digitalisering. De digitale bedrijfsvoering krijgt een nieuwe vorm omdat blockchain, kunstmatige intelligentie, machine learning, robotica en virtual en augumented reality voor disruptieve uitkomsten zorgen. Digitale veiligheid richt zich op risicobeheersing bij het gebruikmaken van nieuwe technologieën, groeiende mogelijkheden om grote hoeveelheden data te verwerken, kwetsbare hard- (smartphones, sensoren etc.) en software ( onveilige apps etc.) . Met als doel de digitale infrastructuur veiliger te maken en de digitale identiteit te waarborgen.
Verschillende oorzaken (beveiliging, monopolie leveranciers, overgang van investering / eigendom naar exploitatie / licentie) zorgen voor een kostenstijging bij ICT die de inflatie ruim overstijgt. Als onderdeel van de Begroting 2020 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 36 (Informatievoorziening).

Criteria

We bouwen aan een moderne informatievoorziening, zodanig dat:

  • We onze dienstverlening innovatief standaardiseren.
  • We privacy en informatieveiligheid waarborgen conform de wettelijke kaders.
  • We de regie van inwoners en ondernemers op eigen gegevens vergroten.
  • We gaan meer datagedreven sturen en werken om een bijdragen te leveren aan de opgaven in de stad (zoals bijvoorbeeld Smart City).
  • We zoveel mogelijk samen (met andere gemeenten) organiseren.
  • We de regie op de relatie met ICT-leveranciers versterken.
  • We een samenhangende Zwolse Digitale Infrastructuur realiseren en aansluiten op de landelijke generieke digitale infrastructuur.
  • De informatievoorziening voor de Omgevingswet gerealiseerd is.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2020-2

Afwijking op activiteiten uit Berap 2020-2

Windows 10

Aanvullende uitgaven€ 50.000

Samen met de provincie Overijssel hebben we in 2018 het SSC-ONS opdracht gegeven om te starten met de vervanging van Windows 7 door Windows 10. De reden voor vervanging is dat Microsoft het besturingssysteem Windows 7 niet meer onderhoudt, waardoor er beveiligingsrisico’s ontstaan. Implementatie van Windows 10 is complex omdat het invloed heeft op het hele applicatielandschap van gemeente Zwolle. Windows 10 is onder andere nodig om gebruik te kunnen maken van de mailomgeving en de kantoorautomatisering in de cloud (Office 365) en omdat leveranciers alleen nog maar applicaties aanbieden die gebruikmaken van dit besturingssysteem. Ondanks een aantal interventies heeft dit project vertraging opgelopen als gevolg van een te optimistische planning, meerdere wisselingen van projectleiders en tekort aan projectmedewerkers.   

De extra kosten bedragen € 400.000 voor gemeente Zwolle en vloeien voort uit de inhuur van extern personeel. Een deel van deze kosten, € 250.000 kan in 2020 worden opgevangen door herprioritering binnen bestaande bedrijfsvoeringsmiddelen. De nog resterende kosten bedragen € 150.000, waarvan € 50.000 in 2020 en € 100.000 voor het jaar 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25