Berap 2020-2
portal

Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving doel 9.1.1 Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad

Het college is ambitieus. Dat vraagt een organisatie die de politiek bestuurlijke ambities op een professionele manier ondersteunt en uitvoert, en medewerkers die het beste uit zichzelf en uit elkaar halen. De stad is gebaat bij intensieve samenwerking tussen de vele partners. Door het bundelen van krachten en kwaliteiten bereiken we meer. Het doel is dat elke professional van de gemeente Zwolle hiernaar kan en wil handelen.

De omstandigheden en het gewenste resultaat zijn leidend, niet de procedures. Een deel van ons werk wordt minder voorspelbaar en ook met wie we dit doen. Dit vraagt van medewerkers om anders te kijken, anders te denken en anders te doen. De vier pijlers van onze organisatieontwikkeling 'Op Koers' zijn hier ook ondersteunend aan, namelijk Opgavegericht Werken, Gastvrij zijn en Mogelijk Maken, Professioneel Partnerschap en Vernieuwend zijn.

We hebben een inclusieve samenleving, een inclusieve regionale arbeidsmarkt en zijn daarbinnen een inclusief werkgever. Dit betekent dat we van elkaar accepteren dat we anders zijn. Dat we daar de meerwaarde van inzien. (Zwolse) burgers en organisaties ervaren en (h)erkennen ons als organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de Zwolse samenleving.

Criteria

Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad, zodanig dat:

  • Medewerkers ruimte krijgen voor initiatief, uitnodigend zijn en zich faciliterend opstellen.
  • Medewerkers duurzaam inzetbaar zijn.
  • Leidinggevenden in staat zijn om hun medewerkers te ontwikkelen en te stimuleren om de (strategische) ambities van de gemeente Zwolle te realiseren.
  • We een aantrekkelijke werkgever zijn door een goede balans tussen werk en privé mogelijk te maken.
  • Burgers en organisaties de gemeente Zwolle ervaren en (h)erkennen als een organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand.
  • Het aantal medewerkers met een garantiebaan minimaal het door het Rijk vastgestelde streefgetal is.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2020-2

Afwijking op activiteiten uit Berap 2020-2

Huisvesting Sociale Wijkteams

Aanvullende uitgaven€ 150.000

Rondom de huisvesting van enkele wijkteamlocaties van het Sociaal Wijkteam zijn aandachtspunten geconstateerd die opgelost moeten worden. Sommige zijn corona-gerelateerd, zoals de problemen met de ventilatie in het Cultuurhuis voor SWT West en De Dobbe voor SWT Noord. Daarnaast zijn er enkele aanpassingen gewenst om zo een veilig werkklimaat te realiseren voor de medewerkers in de wijkteamlocaties. Wij stellen voor om € 110.000 ten laste van het coronabudget te brengen (vanwege acute problemen als gevolg van niet voldoende functionerende ventilatie voor SWT West en Noord) en € 40.000 ten laste te brengen van de algemene middelen.

Opleidingsbudget

Budgettair neutraal

Het concern opleidingsbudget is onderdeel van het totale bedrijfsvoeringbudget. Jaarlijkse voor- en nadelen op de bedrijfsvoering worden verrekend met de bedrijfsvoeringreserve. In 2020 resteert er vanwege het vertragen van projecten en de uitbraak van corona een fors gedeelte van het opleidingsbudget. Wij reservereb het restant van het opleidingsbudget bij de jaarrekening via een storting in de reserve voor uitvoering in 2021 van onderstaande opleidingskosten:

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25