Berap 2020-2
portal

Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 10. Algemene Dekkingsmiddelen

In het programma Algemene dekkingsmiddelen begroten wij de inkomsten die geen specifieke bestemming hebben. De inkomsten zijn vrij aanwendbaar en worden als algemeen dekkingsmiddel ingezet om de activiteiten in de overige programma’s te financieren. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de van het rijk te ontvangen gemeentefondsuitkering en de opbrengst uit de onroerende zaakbelasting (OZB). Daarnaast verkrijgen wij inkomsten via dividenden en overige belastingen. In het programma worden tevens het renteresultaat, de algemene reservemutaties, de post onvoorzien, de af te dragen vennootschapsbelasting en de concernstelposten geraamd.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2020-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

Bedrag

10.1.1

Dividend

          147.000

10.1.1

Opbrengst OZB

          -290.000

10.1.1

Fonds bovenwijks

            75.000

10.1.1

Vrijval concernstelposten

      -2.200.000

10.1.1

Mutaties externe rente en reservemutatie

             10.000

10.1.1

Dekking vanuit coronamiddelen (reserve incidentele bestedingen)

-395.000

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

      -2.653.000

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25