Berap 2020-2
portal

Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving doel 10.1.1 We voeren een solide financieel beleid

Een financieel gezonde gemeente willen wij bereiken door een solide financieel beleid. Daaronder verstaan wij het alert kunnen reageren op veranderingen in de samenleving en de financiële positie van de gemeente. Via de halfjaarlijkse actualisering van ons financieel meerjarenperspectief en de risico-inventarisatie beoordelen wij of bijsturing van de begroting noodzakelijk is en / of het weerstandsvermogen op orde is. De mate van kostendekkendheid van de tarieven is onderdeel van de jaarlijks uit te brengen tarievennota. De hoogte van de algemene dekkingsmiddelen is voor een belangrijk deel afhankelijk van de ontwikkeling van het gemeentefonds. Een hogere of lagere gemeentefondsuitkering heeft direct invloed op het financieel meerjarenperspectief. Indien een verlaging leidt tot een tekort op het meerjarenperspectief dan zullen maatregelen worden voorgesteld om het tekort zo spoedig mogelijk te herstellen. Indien sprake is van een voordeel op de algemene middelen dan zullen wij met voorstellen komen hoe dit voordeel in lijn met onze financiële uitgangspunten en ambities in te zetten. Het financieel beleid aangaande lokale heffingen, financiering, verbonden partijen, weerstandsvermogen/ risico’s en grondbeleid is nader uitgewerkt in de verplichte paragrafen.

Criteria

We voeren een solide financieel beleid, zodanig dat:

 • Beleidsintensiveringen in eerste instantie binnen de bestaande kaders gevonden dienen te worden.
 • Het weerstandsvermogen om risico’s op te vangen is op peil. In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen (november 2018) is een normratio van 0,8 afgesproken als weerstandsvermogen om de geïnventariseerde risico's op te vangen.
 • De risico’s van deelnemingen in verbonden partijen beheersbaar zijn.
 • Financiële meevallers zetten wij ten eerste in voor het versterken van het weerstandsvermogen (indien nodig) en ten tweede voor investeringen / ontwikkelingen in de stad.
 • Investeringen integraal worden afgewogen bij de Perspectiefnota.
 • Tarieven in principe kostendekkend zijn.
 • De totale woonlasten stijgen met maximaal het inflatiepercentage.
 • Het financieringsbeleid erop is gericht de rentekosten te beheersen en te verlagen en de daarmee samenhangende risico’s te beperken (de renterisiconorm ligt op 20% of lager).

Portefeuillehouder(s)

Klaas Sloots

Afwijkingen op activiteiten Berap 2020-2

Afwijking op activiteiten uit Berap 2020-2

Dividend

Lagere inkomsten€ 147.000

In 2020 wordt per saldo een nadeel van €147.000 verwacht bij de dividenden. Dit bedrag bestaat uit:

 • € 53.000 meer dividend ROVA.
 • € 4.000 minder dividend Essent.
 • € 196.000 minder dividend BNG

De mutatie bij BNG wordt veroorzaakt door een éénmalig te treffen voorziening als gevolg van een faillissement

Opbrengst OZB

Aanvullende inkomsten€ 290.000

Voor wat betreft de OZB-opbrengsten laten de jaren 2019 en 2020 een voordeel zien. Dit wordt met name veroorzaakt door gebruikers 'niet-woningen'. Vanuit GBLT heeft een extra controle plaatsgevonden op leegstand, wat hogere opbrengsten tot gevolg heeft. Tegenover deze voordelen staan nadelen omdat objecten die begroot zijn als 'niet-woningen' overgaan naar 'woningen' (het tarief bij 'woningen' is lager dan bij 'niet-woningen', wat leidt tot lagere opbrengsten). Het gaat dan voornamelijk om onderdelen van verzorgingshuizen waar bewoners nog redelijk zelfstandig wonen, die gewijzigd worden in de administratie.

Per saldo ontstaat er een voordeel van € 290.000 over de verschillende jaren. Verwachting is dat dit ook doorwerkt naar 2021. Dit is voor circa de helft ook in 2021 meegenomen. De behoudendheid is vanwege de verwachting dat als gevolg van corona leegstand weer zal toenemen en dit voordeel zich niet in dezelfde omvang voor zal doen.

Fonds bovenwijks

Aanvullende uitgaven€ 75.000

Onze stad is in ontwikkeling en wij hebben hoge verstedelijkingsambities. We hebben de ambitie om te groeien en daar werken we samen met investeerders en initiatiefnemers aan. Om tijdens de schaalsprong de stad leefbaar, gezond en aantrekkelijk te houden is het noodzakelijk om te investeren in bovenwijkse voorzieningen zoals infrastructuur en openbare ruimte. Om te voorkomen dat er per geval (en dus per overeenkomst) bekeken moet worden welke kosten verhaald kunnen worden en daarbij een goede onderbouwing beschikbaar te hebben, kan de gemeente een Fonds Bovenwijks vormen. Door het instellen van een Fonds Bovenwijks gaan projecten / ontwikkelingen waarbij nieuw vastgoed wordt gerealiseerd volgens een eenduidige methode naar verhouding bijdragen aan de financiering van bovenwijkse voorzieningen. Het fonds bovenwijks past goed bij de groei van Zwolle. De bedragen zijn voor formatieve inzet op het zo spoedig mogelijk realiseren van het beleidskader fonds bovenwijkse voorzieningen.

Vrijval concernstelposten

Lagere uitgaven€ 2.200.000

Vanuit de concernstelposten valt € 2,2 miljoen vrij. Voor € 2,0 miljoen betreft het de niet benodigde behoedzaamheidsmarge voor het sociaal domein, omdat de beoogde besparingen zijn gerealiseerd. Het restantvoordeel is met name het gevolg van bespaarde energielasten vanwege toepassen LED-verlichting.

Mutaties externe rente en reservemutatie

Lagere inkomsten€ 10.000

Per saldo ontstaat een nadelig renteresultaat van € 10.000. Als gevolg van het kunnen afsluiten van langlopende geldleningen tegen (nog) lagere rentepercentages dan voorzien, wordt een voordeel verwacht op de externe rente van € 20.000. Daartegenover staat dat voor opgenomen kortlopende geldleningen een nadeel wordt verwacht van € 54.000. Enerzijds veroorzaakt door het eerder in 2020 aantrekken van twee langlopende leningen (à € 20 miljoen) dan tijdens de Berap 1 was voorzien. Anderzijds door een gunstigere liquiditeitspositie waardoor er echter wel minder rentevoordeel wordt behaald op aangetrokken kasgeldleningen.  Tenslotte is bij de Berap 2020-1 nagelaten de lagere rentetoevoeging aan de reserve Gebiedsbeheerplan te betrekken. Hierdoor ontstaat aan de lastenkant een voordeel van € 24.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25