Berap 2020-2
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 5.2.1 We versterken de economische positie van Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio

Door het versterken van Zwolle als koop- en recreatiecentrum zorgen we ervoor dat meer bezoekers naar Zwolle komen, zowel dagjesmensen als mensen voor een meerdaags verblijf. Meer bezoekers, die als het even kan ook nog langer blijven, betekent meer bestedingen bij bedrijven en instellingen. Door een aantrekkelijk en levendig aanbod binden we ook onze eigen inwoners met hun bestedingen aan onze stad. Het gaat hierbij om de (wijk)winkels, de horecagelegenheden, de vrijetijdsvoorzieningen, maar ook de evenementen. Meer bestedingen betekent op termijn meer werkgelegenheid. Daarbij beschouwen we de stad als geheel met de binnenstad als speerpunt.

Criteria

We versterken de economische positie van Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio, zodanig dat:

  • Er focus ligt op de binnenstad, zonder de rest te vergeten.
  • De sector recreatie en toerisme wordt gestimuleerd, en meer bezoekers, langer blijven, vaker terugkomen en meer besteden.
  • De markt wordt gestimuleerd om zelf te zorgen voor een aantrekkelijk en levendig aanbod waarmee ze bestedingen van inwoners en bezoekers binden aan de stad.
  • De tevredenheid van de bewoners over de dagelijkse boodschappenvoorzieningen in stand blijft.

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

Monique Schuttenbeld

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2020-02 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2020-2 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2020.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd. De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link
naar de voortgangsrapportage projecten.

Voor dit doel gaat het om de volgende projecten:
Programma binnenstad
Diezerbrink

Beleidsinterventie bij Berap 2020-2

Winkelgebied Diezerbrink
Sinds maart 2020 worden de herinrichtingsplannen voor het winkelgebied Diezerbrink tot daadwerkelijke uitvoering gebracht. Het uitvoeren van een dergelijk project is complex vanwege o.a. het werken in bebouwd gebied en de historie van het gebied. Aan de voorkant is veel onderzoek gedaan naar de situatie van de ondergrond. Toch zijn nog onvoorziene zaken aan het licht gekomen als oude riolen en weesleidingen waar de eigenaren niet meer van zijn te achterhalen. Deze zaken zijn in het verleden onvoldoende opgeruimd dan wel zijn de locaties niet vastgelegd. In de 1e fase van de uitvoering zijn we daardoor met een aantal onvoorziene zaken geconfronteerd die tot tegenvallers hebben geleid. Zaken die we naar alle waarschijnlijkheid ook kunnen verwachten bij de uitvoering van fase 2. Komend najaar gebruiken we om meer zicht te krijgen op daadwerkelijke aanvullende kosten door zoveel mogelijk bij te sturen en alternatieve dekkingsmogelijkheden te vinden. Bij de jaarrekening 2020 lichten we de uitkomst toe.

Afwijkingen op activiteiten Berap 2020-2

Afwijking op activiteiten uit Berap 2020-2

BIZ Binnenstad

Lagere inkomsten€ 285.000

Tijdens de voorbereidingen van de BedrijvenInvesteringsZone in de binnenstad in 2016 is (in de wettelijke verplichte) afgesloten samenwerkingsovereenkomst met de uitvoeringsorganisatie besloten om jaarlijks € 285.000 over te maken. Dat bedrag was gebaseerd op de te verwachten inkomsten. Het vastzetten van een bedrag was toendertijd heel logisch, om een zo goed mogelijk vijfjarenplan en jaarlijkse plannen te kunnen maken. De werkelijkheid bleek de afgelopen jaren veel weerbarstiger. Afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de € 285.000 niet gehaald wordt bij de inning, jaarlijks wordt circa € 40.000 minder geïnd (zie Begroting 2021 voor bestedingsvoorstel).

Daarnaast adviseren wij om over 2020 niet over te gaan tot inning van de BIZ-bijdrage. De gevolgen van de coronacrisis maken dat wij de binnenstadondernemers tegemoet willen komen. Samen met het ZwolleFonds zorgen zij voor een beleefbare en veilige binnenstad in deze bijzondere tijd. Kosten hiervan bedragen € 285.000 en brengen wij ten laste van het bij het Najaarsmoment in te stellen coronabudget van € 2,5 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25