Berap 2020-2
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.4.4 We versterken onze positie op het gebied van klimaatadaptatie en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta

Om Zwolle klimaatbestendig te ontwikkelen zal de traditionele, grootschalige aanpak van “dijken bouwen en pompen” alléén op termijn niet voldoen. Zo helpen dijken niet tegen plensbuien, wordt de ruimtelijke inpassing van dijkverzwaring steeds moeilijker, draagt het droogpompen van polders bij aan bodemdaling waardoor nóg harder gepompt moet worden, etc. In aanvulling op het traditionele waterbeheer is een klimaatbestendige inrichting van de stad noodzakelijk waardoor we als samenleving fysiek en mentaal weerbaar zijn en profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt: klimaatadaptatie. Klimaatbestendig word je als stad door heel veel grotere en kleinere maatregelen te nemen. In 2019 is de Zwolse Adaptatie Strategie vastgesteld.  Hierin wordt antwoord gegeven op de vraag waar welke maatregelen van verschillende partijen nodig zijn. Ook is de opgave nader gespecificeerd en onderbouwd. Door zelf te werken aan een klimaatbestendige groeistad, bouwen we expertise op die economische waarde heeft. Ook de klimaatverandering zelf biedt mogelijk kansen: een groenblauwe stad biedt een excellent verblijfsklimaat voor inwoners (werknemers) en bedrijfsleven, slim inzetten van kennis, data en technologie (smart climate city) kan nieuwe innovaties en daarmee nieuwe bedrijvigheid opleveren en met de verwachting dat in de toekomst 70% van de wereldbevolking leeft in delta's kan Zwolle als demonstratiedelta gelden voor de wereld. Natuurlijk blijven wij ook betrokken bij noodzakelijke dijkversterking, zoals dat nu uitgewerkt wordt door het waterschap in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (Hwbp)

Om onze ambities (2050 klimaatbestendig ingericht en kansen van klimaatbestendige ontwikkeling verzilveren)  en doelstelling waar te kunnen maken is het nodig dat wij:

 • Met ingang van 2020 structureel klimaatadaptief handelen.
 • De kansen benutten die zich nú voordoen om Zwolle klimaatbestendiger te maken.
 • Klimaatadaptatie zoveel mogelijk te laten bijdragen aan andere opgaven (bijvoorbeeld energietranisitie, gezondheid of wonen).
 • De economische kansen die klimaatadaptatie biedt verzilveren.

Criteria

We versterken onze positie op het gebied van klimaatadaptatie en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta, zodanig dat:

 • Uitvoering wordt gegeven aan de Zwolse Adaptatiestrategie, waarbij ingezet wordt op een waterrobuust regionaal systeem, een stedelijk groenblauw netwerk en sponswerking op wijk- en perceelsniveau.
 • Klimaatadaptief handelen het 'nieuwe normaal' is, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten .
 • Er een goede infrastructuur voor slim samenwerken is gerealiseerd.
 • Pilotprojecten worden uitgevoerd, openbare ruimte klimaatbestendig wordt beheerd en onderhouden en lopende projecten zo klimaatbestendig mogelijk worden uitgevoerd.
 • Klimaatadaptatie positie heeft in de omgevingsvisie.
 • Gebiedsgericht gewerkt wordt aan klimaatadaptatie.
 • Investeringen van derden in de stad benut worden voor klimaatadaptatie.
 • de economische potentie van klimaatadaptatie is verkend en uitgewerkt tot een ambitie en strategie
 • ingezet is op een koploperpositie en proeftuin voor een klimaatbestendige delta

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2020-02 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2020-2 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2020.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd. De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link
naar de voortgangsrapportage projecten.

Afwijkingen op kredieten Berap 2020-2

Afwijking op kredieten uit Berap 2020-2

Interreg-project Catch

Budgettair neutraal

Binnen het Interreg project Catch was het in eerste instantie de bedoeling dat een project binnen de Spoorzone onderdeel was van Interreg. Uiteindelijk is een andere invulling gegeven, onder andere door de realisatie van de verrijdbare Climate escaperoom. De beoogde bijdrage van € 23.000 vanuit Spoorzone is daarom niet langer opportuun en wordt met deze wijziging teruggedraaid.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25