Berap 2020-2
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.2.2 We behouden en versterken de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en de betaalbaarheid voor de laagste inkomens

De leidraad 30-40-30 betekent dat 30% van de nieuwbouw bestaat uit sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. Daarmee hopen wij voldoende sociale huurwoningen in Zwolle in stand te kunnen houden. In2019 zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de Zwolse corporaties en hun huurdersorganisaties. De afspraken zijn gericht op de omvang en samenstelling van de sociale huurvoorraad, op de verdeling van de sociale huurwoningen, op betaalbaarheid, leefbaarheid en Wonen & Zorg. Tenslotte zijn prestatieafspraken gemaakt over klimaatadaptief bouwen, de energietransitie binnen de sociale woningbouw en over circulair bouwen van nieuwe sociale huurwoningen.   

Criteria

We behouden en versterken de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en de betaalbaarheid voor de laagste inkomens, zodanig dat:

 • Het aanbod wordt vergroot:
  • Het aanbod voor mensen met een inkomen tot €36.000 groeit in de periode 2020-2023 met minimaal 700 sociale huurwoningen. Corporaties streven ernaar op de groei van de voorraad gelijk op te laten lopen met de groei van de stad. Bij de versterkte groei waarin Zwolle nu zit, zal de sociale huur ook meegroeien. Uitgangspunt hierbij is 30% sociale huur of koopwoningen.
  • De te realiseren woningen passen grotendeels (80%) binnen de huurtoeslaggrenzen (van € 607  voor 1/2 persoons huishoudens/ € 651 per maand voor meerpersoons huishoudens, prijspeil 2019).
 • De meest kwetsbare groepen prioriteit hebben. Daarbij gaan we uit van de volgende kaders:
  • De woonruimteverdeling zorgt dat 66% van de woningzoekenden met een urgente woonvraag binnen 6 maanden een woning hebben (indien zij binnen de spoedmodule minimaal 2x per week reageren).
  • Het afwegingskader binnen het woonruimteverdeelsysteem wordt jaarlijks herzien.
  • Er woningen beschikbaar zijn in de flexibele schil die mensen de mogelijkheid bieden om binnen enkele weken een tijdelijke woonplek in Zwolle te hebben.
  • In Zwolle de taakstelling voor de huisvesting van statushouders wordt gehaald.
  • De samenhang tussen wonen en zorg wordt verstrekt. Mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag  zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen door een passend woningaanbod in een geschikte woonomgeving, met een goede aansluiting op intramuraal wonen wanneer dat nodig is.
 • Doorstroming een belangrijk thema is, waarbij wordt nagedacht om de juiste woningen beschikbaar te hebben/krijgen voor de groep vragende huishoudens. Met experimenteerruimte binnen de woonruimteverdeling wordt gestreefd om het scheefwonen verder te verkleinen dan wel een ongewenste concentratie van doelgroepen te voorkomen.
 • De huurverhogingen voor de allerlaagste inkomensgroepen worden gematigd, conform de afspraken tussen Aedes en de Woonbond in het Sociaal Huurakkoord.
 • De woonlasten ook op langere termijn betaalbaar blijven door duurzaamheid en vermindering van energiekosten (woonlastenbenadering). In de bestaande woningvoorraad van corporaties zijn alle woningen in 2020 verbeterd naar een gemiddelde energie-index van 1,25.
 • Het renoveren en verbeteren van bestaand gebied en bestaande voorraad woningen loopt volgens principes van natuurlijke wijkvernieuwing; het vernieuwingsproces verloopt op organische wijze, met nauwe betrokkenheid van bewoners waarbij beheer en ontwikkeling worden samen genomen en waarbij kracht wordt aangeboren en de eigen investeringen van bewoners meer centraal komen te staan.

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2020-02 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2020-2 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2020.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd. De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link
naar de voortgangsrapportage projecten.

Voor dit doel gaat het om de volgende projecten:
Kamperpoort midden
Versnellingsactie sociale huurwoningen

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25