Berap 2020-2
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.2.4 We bevorderen de verkeersveiligheid

Voor onze inwoners, bezoekers en overige gebruikers, is een goede, verkeersveilige en toegankelijke infrastructuur noodzakelijk. Daarom blijven we in Zwolle investeren in een verkeersveilige infrastructuur”. Landelijk stagneert het terugdringen van het aantal verkeersdoden en gewonden, met name onder fietsers, mede door de toegenomen mobiliteit. Maar ook de voetgangers vormen een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Doordat dit veelal eenzijdige ongevallen betreffen (waarbij geen tegenpartij is betrokken) worden deze ongevallen nauwelijks geregistreerd. In Zwolle is in tegenstelling tot de landelijke trend een daling te zien in deze ongeval gegevens.

Zwolle sluit zich aan bij de landelijke doelstelling om te streven naar nul verkeersslachtoffers. Deze nulambitite stelt dat elk verkeersslachtoffer er één te veel is. Overheden willen samen met maatschappelijke partners een maximale inspanning leveren om risico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen om die risico’s te verkleinen. Dat is een ambitieuze doelstelling, juist door de groei van het verkeer in het algemeen en het aantal fietsers in het verkeer in het bijzonder, de opkomst van de (snellere) elektrische fiets en de deelname van meer kwetsbare ouderen in het verkeer de komende jaren.

We geven prioriteit aan het aanpassen van wegen met de grootste risico’s, zoals specifieke locaties en routes waar veel klachten over komen of waar kinderen vaak gebruik van maken. Deze knelpunten gaan we het eerst aanpakken. Voor kwetsbare groepen zoeken we naar veilige kruispunten en oversteeklocaties. Zo beperken we de snelheid van gemotoriseerd verkeer in de buurt van deze plekken. Daarnaast zoeken we naar simpele maatregelen om het aantal eenzijdige ongevallen te verminderen.

We steunen initiatieven die deelnemers in het verkeer opleiden en bewustwording over risicovol gedrag, zoals alcoholgebruik en hard rijden, vergroten. Dit is vooral belangrijk in de buurt van plekken met veel kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals bij  basisscholen en bij buurtvoorzieningen. Tegelijk gaat opleiden over belangrijke vaardigheden, zoals ouderen die goed leren fietsen op een e-bike, valtraining voor deze zelfde doelgroep en extra lessen in verkeersinzicht voor jonge bestuurders. We sturen daarnaast ook direct op gedrag, onder meer met het steunen van lokale initiatieven voor verkeersveiligheid .

Daarnaast behandelen we vragen/klachten van bezoekers en inwoners over verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit betreft met name meldingen over verkeersonveiligheid bij scholen en in woonwijken, geluidsoverlast van auto- en spoorverkeer en overlast door logistieke bewegingen in de binnenstad en woonwijken.

Criteria

We bevorderen verkeersveiligheid, zodanig dat:

  • De fietsveiligheid verder wordt verbeterd door de positie van de fiets(er) te versterken.
  • De veiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers (scholieren, ouderen) wordt vergroot.
  • De ernst van de afloop van ongevallen zo licht mogelijk is
  • Dit bijdraagt aan het verminderen van het aantal letselongevallen.
  • Het ervaren van verkeersonveiligheid of overlast van verkeer afneemt.
  • Inwoners en organisaties zich gehoord weten bij vragen en knelpunten inzake verkeer en vervoer.

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2020-02 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2020-2 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2020.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd. De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link
naar de voortgangsrapportage projecten.

Voor dit doel gaat het om het volgende project:
Diezerbrink

Afwijkingen op kredieten Berap 2020-2

Afwijking op kredieten uit Berap 2020-2

Verkeersveiligheidsmaatregelen Wipstrikkerallee

Budgettair neutraal

De provincie Overijssel heeft een subsidiebeschikking afgegeven van € 200.000 voor uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen aan de Wipstrikkerallee. De benodigde eigen bijdrage kan worden gedekt uit bestaande middelen.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25