Berap 2020-2
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.1.1 Inwoners hebben bij gebiedsopgaven positie aan de voorkant, weten zich partner bij de uitvoering ervan en krijgen mogelijkheden voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven

Inwoners van Zwolle moeten er van overtuigd zijn dat hun inzet voor de publieke zaak er toe doet en het verschil kan maken (vergroten van eigenaarschap). Het opgavegericht werken op gebiedsniveau vormt de basis.  Elke wijk/gebied heeft zijn eigen kenmerken en dynamiek. Door de opgaven centraal te stellen zien we dat in de ene wijk de vraagstukken van een andere orde zijn dan in de andere wijk.  In een aantal buurten concentreert de opgave zich rond een opeenstapeling van vraagstukken en in een andere wijk zien we lichtere of andere opgaven. Voor de opgaven van de Omgevingsvisie is het van belang de verbinding te vinden met de leefwereld van wijken en buurten (vitale wijken). Bij dit alles maken we zichtbaar dat we differentiëren en maatwerk inzetten. Het faciliteren van de positieve dynamiek in wijken staat voorop. De uitdaging daarbij is om een zo divers mogelijke groep inwoners te betrekken.

Daarbij constateren we dat er sprake is van fundamentele verschuivingen in de driehoek 'overheid-markt-samenleving'. Hoe geven we het nieuwe samenspel vorm, hoe dragen we samen zorg voor wat er te doen is in de stad en hoe zorgen we voor gelijkwaardige samenwerkingsrelaties?  Initiatiefrijk Zwolle heeft daar in de afgelopen periode veel bereikt. Tegelijkertijd zien we dat het nog geen vanzelfsprekendheid is voor de gemeentelijke organisatie om hier adequaat op te reageren en mee om te gaan. Voor de komende collegeperiode willen we verder werken aan de doorontwikkeling ervan.
Een belangrijk instrument hierbij is het ‘Right to Challenge’, waarbij gemeentelijke taken met de bijbehorende financiële middelen kunnen worden overgenomen als sprake is van een beter en/of goedkoper maatschappelijk resultaat.  Het  'Right to Challenge'  is wettelijk vastgelegd voor de Wmo en in Zwolle verbreed naar het gehele sociale domein. Ook voor het fysieke domein is een wettelijke verankering te verwachten. Naast kennis- en instrumentontwikkeling zal ook geïnvesteerd worden in het borgen van de opgedane kennis en ervaring binnen de gemeentelijke organisatie.

Criteria

Inwoners hebben bij gebiedsopgaven positie aan de voorkant, weten zich partner bij de uitvoering ervan en krijgen mogelijkheden voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven, zodanig dat:

  • Inwoners bij de start van een beleids- of ruimtelijke ontwikkeling zeggenschap ervaren.
  • Inwoners en in het gebied actieve organisaties zich herkennen in de geformuleerde opgaven, vastgelegd in gebiedsagenda’s.
  • Het maatschappelijk ondernemerschap van inwoners wordt gestimuleerd tot het ontwikkelen van innovatieve werkwijzen voor de opgaven waar onze stad voor staat.
  • Er samenwerking ontstaat tussen inwoners en in het gebied actieve organisaties om gezamenlijk met kansen en problemen in de wijk aan de slag te gaan.
  • Inwoners tevreden zijn over de aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsopgaven in de wijk door de gemeente.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2020-2

Afwijking op activiteiten uit Berap 2020-2

Herinrichting Stinspark: Van Voorst tot Verder!

Aanvullende uitgaven€ 32.000

De wijkvereniging WVF (Westenholte, Voorst, Frankhuis) heeft in 2016 het initiatief genomen tot de revitalisering van het Stinspark in Westenholte en heeft hiervoor breed draagvlak. Inmiddels is hiervoor Stichting Stinspark opgericht. 'Van flauwe heuvel tot coolste park van Overijssel' is het motto. Vanuit de wijkparticipatie is tot doel gesteld om de huidige situatie te verbeteren, de belevingswaarde van het park te verhogen en ontmoeting tussen wijkbewoners te bevorderen. Het project knippen we op in twee fasen. De eerste fase betreft de inzet van capaciteit om de stichting te ondersteunen en zo te komen tot een definitief ontwerp met kostenraming en inzicht in de structurele beheerlast, in lijn met de aangenomen raadsmotie M-12. Tegelijkertijd gebruiken we deze eerste fase om duidelijkheid te krijgen op welke fondsen en subsidies we aanspraak kunnen maken. De kosten voor deze eerste fase bedragen € 32.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25