Berap 2020-2
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.3.2 Afvalwater, hemelwater en grondwater wordt duurzaam ingezameld, (her)gebruikt en afgevoerd

Om de volksgezondheid van onze inwoners/bezoekers te waarborgen en (grond)wateroverlast te beperken voor nu en in de  toekomst voldoen we aan de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater, opdat de waterhuishouding (bestaande uit afval-, grond- en hemelwatersysteem) op orde is.  

De toenemende kans op extreme neerslag vergroot de kans dat afvalwater in de openbare ruimte (op straat) terecht komt. Dit is een potentieel gevaar voor de volksgezondheid, omdat in het overstortwater ziekteverwekkers kunnen zitten. Daarnaast kan er als gevolg van extreme neerslag waterschade ontstaan in woningen, bedrijven en/of vitaal en kwetsbare objecten zoals ziekenhuizen, dokterspraktijken, zorginstellingen, etc. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen.

Die overvloed aan regenwater zelf is een waardevolle bron, die we kunnen gebruiken voor het spoelen van het toilet, het bewateren van de tuinplanten of de doorstroming van watergangen. Om dit potentieel te benutten en om vuilwater in de openbare ruimte te voorkomen en waterschade te beperken, willen we het regenwater daar waar we “problemen verwachten”  en meekoppelkansen ontstaan met andere projecten ontkoppelen van het rioolstelsel. Zo wordt het beschikbare water niet alleen duurzaam gebruikt, maar vergroten we ook de weerbaarheid van de stad voor extreem neerslag en droogte (zie doel 6.4.4 klimaatadaptatie).

Nieuwe technologieën creëren kansen om het beheer nog slimmer en effectiever uit te voeren. Tevens willen we voorkomen dat er tegen hoge energiekosten onnodig veel schoon regenwater wordt rondgepompt in het riool. De gemeente Zwolle wil zich inspannen om al deze duurzame waarden van water nog beter te benutten.

Criteria

Afvalwater, hemelwater en grondwater wordt duurzaam ingezameld, (her)gebruikt en afgevoerd, zodanig dat:

  • We de volksgezondheid waarborgen ten aanzien van afval- grond – en hemelwater.
  • Contact met ziekteverwekkers in de openbare ruimte zo veel mogelijk wordt voorkomen.
  • We (grond)wateroverlast beperken (gelet op klimaatverandering).

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Ed Anker

Afwijkingen op activiteiten Berap 2020-2

Afwijking op activiteiten uit Berap 2020-2

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (GRP)

Budgettair neutraal

Ten aanzien van de begroting 2020 is vertraging ontstaan in:  

  • Het opstellen van het GRP 2021-2025: deze zal medio 2021 worden opgeleverd. Met de inwerkingtreding van de omgevingswet (treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2022) komt het GRP als planverplichting te vervallen. In plaats van een gemeentelijk rioleringsplan zullen gemeenten een rioleringsprogramma moeten opstellen. Hiervoor wordt door de partners van het RIVUS samenwerkingsverband gewerkt aan een gezamenlijke basis. De raad wordt gevraagd te besluiten het vigerende GRP 2016-2020 met een jaar te verlengen tot en met 2021.   
  • De uitvoering van een aantal projecten, waaronder de duikerverbinding Assendorp-Zwolle Zuid en Dieze Oost en Aalanden, klimaatstraten Aalanden en Azaliapark. Bij Azaliapark en klimaatstraten Aalanden is dit het gevolg van zorgvuldig invulling geven aan bewonersparticipatie. Het GRP voorziet in deze projecten in een klimaatbijdrage van totaal € 1.200.000 die naar verwachting in 2021 worden opgeleverd. De kapitaallasten dalen in 2021 met 42.000 (afschrijvingen € 30.000 en rente € 12.000).

Verder is sprake van enkele financiële mutaties:

  • Ten aanzien van de begroting 2020 vallen de inkomsten rioolheffing circa € 87.000 hoger uit.
  • We hebben in 2018 maatregelen getroffen aan de persleiding Marslanden in verband met werkzaamheden aan het spoor. Deze kosten à €170.000 hebben wij vergoed gekregen van ProRail. 
  • Voor de realisatie van een persleiding is een bijdrage van derden ontvangen à € 170.874. Het krediet GRP wordt hierop aangepast (budgettair neutraal).

De financiële effecten worden verrekend met de voorziening Riolering.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25