Berap 2020-2
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.2.1 We versterken de sociale veiligheid door het voorkomen en tegengaan van criminaliteit, overlast en gevoelens die daarmee samenhangen

Je veilig weten en voelen is een van de belangrijkste fundamenten in het leven. Het is een van de basisvoorwaarden voor een individu, groep of stad om zich te kunnen ontplooien en ontwikkelen. Wanneer de veiligheid in wijken of buurten onder druk staat, kan dit een grote maatschappelijke impact hebben. Begrijpelijk, gezien de waarde die we als samenleving hechten aan veilig leven.

Gelukkig is Zwolle een veilige stad. Dit is iets waar we trots op zijn, want veiligheid ontstaat niet vanzelf. Dit is het resultaat van iedereen die de stad en anderen een warm hart toedraagt. Als gemeente zetten we ons dagelijks in om samen met onze partners, inwoners en ondernemers deze veilige stad te behouden. We voorkomen zoveel mogelijk het ontstaan van criminaliteit, overlast, rampen of crises door vroegtijdig te anticiperen op ontwikkelingen. Wanneer onveiligheid toch ontstaat, ontwikkelen we hiervoor een strategie op maat en gaan gericht te werk. Hierdoor dragen we continu bij aan vitale wijken in de stad.

Criteria

We versterken de sociale veiligheid door het voorkomen en tegengaan van criminaliteit, overlast en gevoelens die daarmee samenhangen, zodanig dat:

  • we de prioriteiten van de veiligheidsvisie 2019-2022 uitvoeren.  
  • we de openbare orde handhaven.
  • we een maatgerichte aanpak organiseren voor overlastgevenden en criminelen.
  • we radicalisering tegengaan.
  • we veiligheid en leefbaarheid bevorderen bij specifieke locaties.
  • we veilig uitgaan, winkelen en ondernemen bevorderen.
  • we veilige evenementen bevorderen.
  • we woninginbraken tegengaan.

Portefeuillehouder(s)

Peter Snijders

Afwijkingen op activiteiten Berap 2020-2

Afwijking op activiteiten uit Berap 2020-2

Ondermijnende criminaliteit

Aanvullende uitgaven€ 50.000

In de veiligheidsvisie 2019-2022 is het tegengaan van ondermijnende criminaliteit geprioriteerd. Daarvoor is het programma Ondermijning vastgesteld. Met het programma streven we naar een bewuste en weerbare organisatie, een weerbare maatschappij en naar een effectieve en integrale aanpak van ondermijning casuïstiek en fenomenen. De € 50.000 is benodigd voor de aanschaf en implementatie van het systeem voor het Lokaal Coördinatiepunt Ondermijning. Daarnaast wordt als onderdeel van de Begroting 2021 een bestedingsvoorstel gedaan voor formatieve uitbreiding.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25