Berap 2020-2
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.1.1 We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie

Demografische prognoses geven aan dat Zwolle tot 2040 in ieder geval groeit tot 140.000 inwoners. Een sterkere groei is niet ondenkbaar, omdat Zwolle is steeds meer in trek als aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Dat betekent dat we in Zwolle een slimme groeistrategie nodig hebben om die (extra) groei letterlijk ruimte te kunnen bieden. Behalve de toename van het aantal inwoners, leiden ook andere trends en ontwikkelingen tot kansen en opgaven op stedelijk en regionaal niveau. Economische ontwikkelingen, veranderingen in het klimaat, energiegebruik en technologie hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Tegen die achtergrond is het nodig een leidende ambitie te formuleren voor Zwolle, zodat we in het komende decennium een volgende stap kunnen maken in stedelijkheid en economische ontwikkeling van stad, landelijk gebied en regio. Alleen door lef en ruimte te geven aan vernieuwing kunnen de transitievraagstukken op het gebied van klimaat, energie, gezondheid, demografie en leefbaarheid in verschillende gebieden opgepakt worden.

In de Zwolse Omgevingsvisie staat de strategische visie op hoofdlijnen voor de toekomst van de fysieke leefomgeving. Het maken van een uitnodigende omgevingsvisie doen we samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Andere betrokken partners zijn bijvoorbeeld de regiogemeenten, de provincie Overijssel, het waterschap, de GGD en het Rijk. In de omgevingsvisie komt al het beleid voor de fysieke leefomgeving, integraal en in samenhang samen. De inhoud van de visie geeft richting aan een op te stellen omgevingsplan. Daarnaast geeft het richting aan verdere ontwikkeling van de gemeente en helpt het initiatiefnemers om te komen tot haalbare plannen.

Vanuit onze strategische opgave in het centrumgebied zijn voor beide gebieden, de Binnenstad (zie ook programma 5) en Spoorzone/Hanzeland, strategische agenda’s opgesteld. Het centrumgebied is van bovenlokaal belang en vormt het visitekaartje van Zwolle. Het is juist in dit gebied waar grote maatschappelijke opgaven spelen en waar we als gemeente de ruimtelijke structuur willen versterken.

Criteria

We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie, zodanig dat:

  • We samen met inwoners, ondernemers, mede-overheden en belangenorganisaties (op de Zwolse manier) aan een sterk Zwolle werken.
  • Er een goede afstemming is met onze mede-overheden Rijk, provincie en Waterschap, ook op instrumenteel niveau (omgevingsvisies).
  • We maximaal gebruik maken van onze ligging en positie in het land.
  • Er concreet invulling wordt gegeven aan de Omgevingswet en bijbehorende transities.
  • We altijd anticiperen op veranderingen: toekomstgerichtheid als randvoorwaarde.
  • We verschillende opgaven in de gemeente altijd blijven verbinden: integraal werken als basisvoorwaarde.
  • We altijd zoeken naar meervoudige waardecreatie voor de fysieke leefomgeving.

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2020-02 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2020-2 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2020.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd. De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link
naar de voortgangsrapportage projecten.

Voor dit doel gaat het om het volgende project:
Spoorzone

Afwijkingen op activiteiten Berap 2020-2

Afwijking op activiteiten uit Berap 2020-2

Energieonderzoeken Spoorzone

Aanvullende uitgaven€ 100.000

Bij de gebiedsontwikkeling Spoorzone gaat het om een ontwikkeling met een lange doorlooptijd. Er is sprake van een schaalsprong. Deze schaalsprong vraagt ook om een systeemsprong op het thema energie. De vastgestelde ambitie daarbij is om energiebronnen in het gebied optimaal te benutten, vanaf 2030 geen gebruik meer te maken van fossiele bronnen en het gebied zich te laten ontwikkelen tot een innovatief energie-ecosysteem.

In de eerste helft van 2020 is een (kosten)technische verkenning uitgevoerd naar mogelijke energieconcepten die passen bij de ambitie van de ontwikkeling Spoorzone en aansluiten bij de uitgangspunten van de Zwolse warmtetransitie. Uit eerste analyses blijkt dat de huidige energiesystemen beperkte capaciteit hebben en ook moeilijk duurzaam zijn uit te breiden. De benodigde systeemsprong voor energie in de Spoorzone valt samen met de warmtetransitie die voor de hele stad wordt voorbereid.

In de Spoorzone is sprake van een kans om in een wijk bestaande bouw en nieuwbouw in samenhang te bekijken en tot één wijkuitvoeringsplan te komen. Er is nu vervolgonderzoek nodig om te komen tot een bodemenergieplan waarmee optimaal regie kan worden gevoerd op het benutten van de aanwezige potentie van bodemenergie in het gebied (kosten € 100.000).

Investeren in groei / NOVI

Aanvullende uitgaven€ 75.000

Op 11 september 2020  is de Nationale Omgevingsvisie door het kabinet vastgesteld en samen met de Uitvoeringsagenda naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In de Uitvoeringsagenda wordt inzichtelijk welke inzet het Rijk en regio nu al verrichten en welke gezamenlijke acties de NOVI daaraan toevoegt. In de Uitvoeringsagenda worden acht voorlopige NOVI-gebieden aangewezen waaronder regio Zwolle op het thema klimaattransitie in relatie tot verstedelijking. De ruimtelijk-fysieke opgaven in deze NOVI-gebieden zijn essentieel voor Nederland en de in de NOVI geadresseerde ambities voor de toekomst. Ze vragen om extra inzet en een geïntegreerde aanpak van Rijk en regio. Om onze voorlopige aanwijzing voor NOVI-gebied te verzilveren moeten we als regio en Zwolle als centrumgemeente een plan van Aanpak maken samen met Rijk, provincie en waterschap. Het streven is om de plannen van aanpak voor de NOVI-gebieden komend najaar 2020 vast te stellen of begin van 2021 in (of rond) de MIRT-Bestuurlijke Overleggen. Dan wordt ook door de minister van BZK besloten over de definitieve status van de voorlopige NOVI-gebieden. Kosten hiervoor bedragen € 75.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25