Berap 2020-2
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.3.1 Zwolle zonder afval; uit het afval van vandaag ontstaan de grondstoffen van morgen

Schone straten, een gezonde en veilige leefomgeving en een duurzame aanpak. Dat is belangrijk in Zwolle.  We streven naar een circulaire economie en het tegengaan van plastic soep krijgt steeds meer maatschappelijke aandacht. Beleid en wetgeving zijn daardoor in beweging. Dit leidt tot veel energie en aandacht voor afvalpreventie en goed scheiden van afval en grondstoffen.  

Samen met ROVA werkt de gemeente aan het voorkomen, slim inzamelen en het verwerken en hergebruiken van huishoudelijk afval. Uit het afval van vandaag ontstaan immers de grondstoffen van morgen. Maar ook inwoners dragen hun steentje bij. Zij starten een opruimacties, adopteren een afvalbak, ruimen het zwerfvuil in hun buurt op, melden zwerfvuil bij ROVA en scheiden het afval.
Wij zijn als gemeente wettelijk verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval in de gemeente. Van oorsprong was dit gericht op het bevorderen van de volksgezondheid. De afgelopen decennia is de focus steeds meer komen te liggen op duurzaamheid: van afval naar grondstof en het sluiten van de circulaire grondstofketen.

In Zwolle zijn we druk bezig met het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Immers, hoe minder restafval, hoe beter voor het milieu. Uiteindelijk willen we naar een situatie dat er geen afval is, maar dat we het als grondstof voor nieuwe producten gebruiken. In de afgelopen vier jaar hebben de inwoners van Zwolle veel minder restafval aangeboden dan de periode daarvoor (van 239 kilo restafval per inwoner per jaar in 2012 naar 184 kilo in 2018). De prognose is dat het aantal kilo in 2019 daalt naar circa 179 kilo als gevolg van de gedeeltelijke uitrol van het faciliteren van de hoogbouw. We zijn dus op de goede weg, en willen dat graag voortzetten!

De basis voor het beleid is het in 2017 vastgestelde Gemeentelijk Grondstoffenplan 2017-2020, gericht op "Zwolle zonder afval" op de middellange termijn.  De gemeente zet in op een duurzaam gebruik van grondstoffen en een betaalbare afvalinzameling in Zwolle. Zwolle Zonder Afval bevat de volgende hoofdlijnen:

 • Grondstoffenbeleid als belangrijke pijler onder het duurzaamheidsbeleid. Naast klimaatadaptatie en de energietransitie is het grondstoffenbeleid, als instrument om te komen tot een circulaire economie, een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.
 • Koers op vergaande reductie van de hoeveelheid restafval. Concrete doelstelling is de hoeveelheid te verbranden restafval te verminderen tot 100 kg per inwoner per jaar eind 2020. Tegelijkertijd hanteren we als uitgangspunt dat er sprake blijft van een hoog serviceniveau in de dienstverlening naar de Zwolse burgers en dat de afvalstoffenheffing niet structureel omhoog gaat. We doen dat door de uitvoering van drie sporen: eerst faciliteren en motiveren en vervolgens financieel belonen.

Een verdere verduurzaming zorgt ook voor het betaalbaar houden van de afvalinzameling. Financiële prikkels van het Rijk zoals de Afvalstoffenbelasting zorgen voor extra urgentie om de hoeveelheid restafval terug te brengen.

Er zijn echter ontwikkelingen waardoor we de doelen deels moeten bijstellen:

 • De uitrol van het faciliteren van de hoogbouw is complex en vraagt veel maatwerk. Faciliteren loopt daarom door tot en met 2021. Omdat we er in het Grondstoffenplan voor hebben gekozen om te faciliteren en te motiveren voordat we overgaan tot financieel belonen, loopt de implementatie van de uitvoering van het Grondstoffenplan tot 2022. We stellen zorgvuldigheid en draagvlak boven snelheid.
 • Vanwege externe ontwikkelingen (Afvalstoffenbelasting, lagere vergoeding en hogere kosten PMD), mogelijk fors hogere verbrandingskosten) staat de betaalbaarheid zwaar onder druk. Voor de langere termijn moet implementatie van het spoor Belonen ervoor zorgen dat de kosten worden beheerst. Ook nieuwe afspraken met het Afvalfonds over de inzameling en vermarkting van PMD kan een voordeel opleveren, daarover komt in 2020 meer duidelijkheid.

Met de Perspectiefnota 2021 - 2024 bekijken we de totale financiële opgave voor afval. Om de risico's op korte termijn af te dekken, storten we incidenteel € 1,0 miljoen in de voorziening afval (zie bestedingsvoorstel 32).

Criteria

Zwolle zonder afval; uit het afval van vandaag ontstaan de grondstoffen van morgen, zodanig dat:

 • We voldoen aan de zorgplicht voor afval en de volksgezondheid gewaarborgd blijft.
 • De hoeveelheid restafval eind 2022 is gedaald tot 100 kg per inwoner per jaar.
 • De scheiding van restafval en herbruikbare grondstoffen toeneemt.
 • De kosten voor de Zwollenaren gemiddeld niet meer stijgen dan de inflatie: duurzamer, maar niet duurder.
 • De hoeveelheid zwerfafval niet toeneemt en bij voorkeur afneemt.
 • We een bijdrage leveren aan een circulaire economie in bredere zin dan de formele rol van de gemeente ten aanzien van huishoudelijk afval.

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2020-2

Afwijking op activiteiten uit Berap 2020-2

Afval

Budgettair neutraal

Op het product afval is sprake van diverse voor- en nadelige ontwikkelingen, resulterend in een nadeel van € 345.000. Dit nadeel brengen wij ten laste van de voorziening Afval.

Uitgavenkant

 • Aan de uitgavenkant zijn de fors lagere kosten voor sorteren en vermarkten van PMD (kunststof- en metalen verpakkingen) de meest opvallende. Vanaf 2022 heeft het Afvalfonds / Nedvang het sorteren en vermarkten van PMD op zich genomen en is derhalve geen verantwoordelijkheid meer van de gemeente. Dit was bij het opstellen van de begroting 2020 nog niet zeker. Dit levert een besparing op van € 760.000. Hier staat een nadeel tegenover aan de inkomstenkant (zie hieronder).
 • De lasten van Kwijtschelding nemen al een aantal jaren toe. Voor 2020 verwachten we een nadeel van € 187.000.
 • Een sterke groei van de hoeveelheid fijn- en grof huisvuil levert een nadeel op van € 107.000.
 •  Het faciliteren van afvalinzameling bij hoogbouw  leidt tot hogere lasten van €99.000. Deze investeringen zijn uitvoeringen conform het Gemeentelijk Grondstoffenplan.
 • Overige kleine verschillen hebben een voordeel van € 37.000 tot gevolg.
 • Als gevolg van Covid-19 zullen extra kosten aan de gemeente doorbelast worden. De burgers zijn in afgelopen maanden aan het opruimen geslagen en daarnaast heeft Rova ook aanvullende maatregelen moeten treffen om  een en ander in goede banen te leiden. De verwachte extra kosten worden vooralsnog geraamd op € 300.000.

Totaal voordeel aan de uitgavenkant van € 104.000.

Inkomstenkant

 • We hebben te maken met een omvangrijke lagere inkomst voor oud-papier; de opbrengst oud-papier is fors gedaald van ruim € 70 per ton naar € 6 per ton. Voor 2020 gaan we uit van een gemiddelde opbrengst van € 25 per ton. Dit levert een nadeel op van € 361.000.
 • Het afvalfonds / Nedvang heeft het sorteren en vermarkten van PMD op zich genomen hetgeen ook betekent dat voor deze taken geen bijdrage voor PMD ontvangen zal worden. Dit is een nadeel van € 342.000.
 • De inkomsten uit de afvalstoffenheffing zijn toegenomen door meer opgelegde aanslagen. Dit leidt tot een voordeel van € 254.000.

Totaal nadeel aan de inkomstenkant van € 449.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25