Berap 2020-2
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 5.3.1 We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand

In 2019 en 2020 worden op het beleidsterrein Cultuur vervolgstappen gezet op het in 2016 ingezette beleid. Tevens wordt vooruitlopend op het nieuwe Cultuurstelsel 2021 - 2024 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voorbereidende structuurversterkende activiteiten ondernomen.

Regionaal Cultuurprofiel:
Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is eind 2018 het cultuurprofiel van de stedelijke regio Zwolle opgesteld. In dit cultuurprofiel wordt aan de hand van de proeftuin Hybride Productiehuis gewerkt aan de structuurversterking van de urban popcultuur en het (jeugd)theater en aanverwante podiumkunsten in Zwolle en de regio. Wij richten ons daarbij tevens op het ambtelijk en financieel ondersteunen van BIS-waardige instellingen in de regio die een aanvraag kunnen en / of willen doen bij een van de landelijke fondsen. Cofinanciering zal daarbij een steeds belangrijker wordend element zijn. Tevens zal de regio een adviserende rol krijgen in de fondsaanvragen die door de regionale en lokale partijen worden gedaan.

Podiumkunsten:
Als wij vanuit landelijk (het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Raad voor Cultuur) perspectief kijken naar de activiteiten en instellingen die betrekking hebben op podiumkunsten in brede zin, dan moeten wij vaststellen dat het bovenregionaal en landelijk belang van het aanbod betrekkelijk gering is. In de komende periode willen wij de proeftuin Hybride Productiehuis benutten als een vliegwiel om hierin verbetering te brengen (opbouwen van een vruchtbaar artistiek klimaat).

Accommodatiebeleid:
Eind 2019 is het accommodatiebeleid voor culturele, artistieke en creatieve instellingen gereed. Dit dient als basis om te kunnen bepalen welk voorzieningenniveau passend is voor de omvang en de stedelijke ambities van Zwolle. Wij kunnen de ontwikkelrichting uitstippelen en vanuit dit overall kader kansen van vrijkomende ruimten benutten. Eind 2020 komen de panden van het voormalig Stedelijk Museum beschikbaar voor de Stichting Allemaal Zwolle. Dit biedt de mogelijkheid aan de Museale Samenwerking Zwolle om de historie van Zwolle tastbaar te maken. Deze kleine netwerkorganisatie zal door middel van samenwerking van verschillende betrokken partijen op een hedendaagse manier de verhalen van Zwolle vertellen.
Daarnaast is het accommodatiebeleid van nut voor het bevorderen van het broedplaatsenbeleid en het campusbeleid – en het verlengde: het daarmee bevorderen van innovatie en aldus bijdragen aan de nieuwe economie van Zwolle.

Cultuurhistorie:
We willen de cultuurhistorische attractiviteit van onze stad zichtbaarder maken en versterken door de gezamenlijke kracht te benutten van onze culturele partners. Wij zorgen voor de verbinding tussen partijen en stimuleren de samenwerking, bijvoorbeeld met de beheersstichting Sassenpoort. Beleidskaders zijn Toegankelijkheidsnota, Binnenstadsvisie 2010 en de Cultuurnota.
Het Historisch Centrum Overijssel zal in de komende periode worden uitgebreid met Steenwijkerland. In deze gemeente leven gedachten over de actualisatie van de presentatie van de geschiedenis, waarbij het verhaal van Zwolle mogelijk als voorbeeld kan dienen. Daarnaast zal het Historisch Centrum Overijssel aandacht besteden aan de verdere digitalisering van de collectie en archiefbeheer.
Historisch Centrum Overijssel is duwende kracht achter 75 jaar vrijheid. Het streven is om dit thema ook binnen de verschillende uitingen van het cultuurterrein te laten doorklinken.

Stadkamer:
Voor de bibliotheek- en ontmoetingsfunctie van Stadkamer is beleidsmatige aandacht van belang voor behoud en vernieuwing van de drie wijkvestigingen. Het streven is erop gericht om elke vestiging een eigen herkenbaar profiel te geven. Het succesvolle Zwolse model van Cultuureducatie wordt geëvalueerd, gericht op behoud van het goede en verbetering waar mogelijk.

Kunst in de openbare ruimte:
De afgelopen periode is voor kunst in de openbare ruimte een uitvoeringsnotitie geschreven, waaraan met de opstelling van een beleidskader 'Beeld op 2030' een vervolg wordt gegeven. Het doel is om na een periode van relatieve stilstand als gevolg van bezuinigingen verder te gaan met de realisatie van kunst in en om Zwolle. Het beleidskader moet richting en onderbouwing bieden bij vragen over financiën, samenhang en planning.

Commissariaat voor de Media:
In 2020 stelt Het Commissariaat voor de Media een uitzendlicentie beschikbaar voor de periode 2025.

Cultuurnota:
Bovenstaande onderdelen worden beleidsmatig verankerd in het updaten van de nieuwe Cultuurnota (2021-2025). In de komende periode wordt de lopende cultuurnota geactualiseerd en afgestemd op het nieuwe cultuurstelsel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de nieuwe cultuurnota van de provincie Overijssel. In de nieuwe cultuurnota (2020-2024) zullen de gevolgen van de bezuinigingen worden verwerkt.

Criteria

We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand, zodanig dat:

  • De lokale en regionale basisinfrastructuur wordt gesteund zodat zij blijft behouden en waar mogelijk wordt versterkt en uitgebreid met landelijke middelen.
  • Bestaande voorzieningen optimaal worden gebruikt en het aanbod meer gedifferentieerd en gevarieerd is voor een breed publiek.
  • De aantrekkelijkheid van de binnenstad wordt versterkt door het meer zichtbaar maken van cultuurhistorie en culturele uitingen op verschillende locaties (onder andere Sassenpoort).
  • Het cultuuraanbod de attractiviteit van Zwolle vergroot en stimuleert om Zwolle te bezoeken.
  • Het cultureel ondernemerschap wordt versterkt en de kwaliteit omhoog gaat, wat zich ook uit in provinciale en landelijke erkenning (en bijdragen).
  • Cultuureducatie een plek krijgt binnen onderwijs, wijken en amateurkunst.

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Afwijkingen op activiteiten Berap 2020-2

Afwijking op activiteiten uit Berap 2020-2

Cultuur

Aanvullende uitgaven€ 20.000

Het beleidsveld cultuur is één van de terreinen die hard geraakt wordt door de coronacrisis. Wij hebben daarbij al aangegeven de culturele basisinfrastructuur in stand te willen houden. Maar daarvoor is goed inzicht nodig. Wij willen daarom voor het opstellen van een herijkte cultuurvisie, het gehele culturele speelveld (laten) beschouwen. In dit onderzoek worden zowel culturele instellingen meegenomen waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft alsook zelfstandig werkzame partners die van belang zijn voor de vitaliteit van de stad. Het betreft een onderzoek naar zowel de financiële schade alsook de effecten op bedrijfsvoering en het artistieke product. Om beleidsmatig de juiste keuze te kunnen maken en de inzet van eigen middelen, maar ook de aangekondigde extra rijksmiddelen, toekomstbestendig te investeren is onderzoek noodzakelijk. De kosten hiervan worden geschat op € 20.000.

Democratie en Statenzaal

Budgettair neutraal€ 0

Wij hebben sinds 2019 de Statenzaal in gebruik gegeven aan nieuwe exploitanten. Sindsdien heeft de provincie Overijssel het verzoek gedaan om de Statenzaal voor de komende vier jaar beschikbaar te houden voor bijeenkomsten georganiseerd vanuit de provincie. De provincie gebruikt de Statenzaal namelijk voor behandeling van het thema ‘democratie’. Ter dekking hiervan hebben wij een bijdrage van € 125.000 ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25