Berap 2020-2
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.1.2 We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven

De ontwikkeling van de fysieke leefomgeving wordt meer en meer ter hand genomen door ontwikkelaars, organisaties, particuliere initiatiefnemers, etc. Deze partijen vragen om ruimte om hun plannen te verwezenlijken. Vanuit het streven naar ruimtelijke kwaliteit en een toekomstbestendige leefomgeving gaan we met de partijen in gesprek om aan de voorkant een gezamenlijk beeld te vormen van de kaders en bijdrage aan het versterken van de ruimtelijke structuur. We denken mee met de initiatiefnemers en bieden maatwerk volgens heldere processen. We houden daarbij nadrukkelijk rekening met de belangen van de omgeving. Daarmee dragen de initiatieven bij aan de verdere ontwikkeling van de gemeente Zwolle.

Criteria

We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven, zodanig dat:

  • Altijd bewust geschakeld wordt tussen de schalen (ingrepen op gebouwniveau hebben effect op stad en ommeland).
  • Projecten en initiatieven bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke structuur en de ruimtelijke kwaliteit.
  • Partijen uitgedaagd worden om waarde en kwaliteit toe te voegen aan de fysieke leefomgeving.
  • We bijzondere aandacht hebben voor plekken waar nieuwe dynamiek kan ontstaan.
  • Er kansen benut kunnen worden door opgaven met elkaar te verbinden, o.a. op het gebied van klimaatadaptatie, energie, circulariteit, cultuurhistorie, gezondheid en sociale opgaven.
  • Er voldoende aandacht is voor participatie en communicatie met de omgeving.

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Voortgangsrapportage Projecten

Gelijktijdig met de Berap 2020-02 wordt de voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten aangeboden. De voortgangsrapportage projecten is net als de Berap 2020-2 bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2020.

De voortgangsrapportage projecten geeft informatie over het beoogde projectresultaat en eventueel andere relevante context. Er is beknopt beschreven in welke fase het project zich bevindt en welke resultaten het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. Ook wordt geduid wat naar verwachting in het komende half jaar kan worden gerealiseerd. De volledige rapportage kunt u benaderen via deze link
naar de voortgangsrapportage projecten.

Voor dit doel gaat het om de volgende projecten:
Weezenlanden
Roelenweg Oost vierde woontoren
Transformatie Oosterenk
Ruimtelijke initiatieven
Zwartewaterzone
Woningbouw vm. locatie Van der Valk, Kranenburgweg
Voorsterpoort (retail)
Grondexploitatie Beers Stork

Afwijkingen op kredieten Berap 2020-2

Afwijking op kredieten uit Berap 2020-2

Krediet Bouw- Ruimtelijke initiatieven VRG

Budgettair neutraal

Bij de Jaarstukken 2019 zijn in het overzicht kredieten bij doel 6.1.2 bij Bouw- ruimtelijke initiatieven VRG wel de uitgaven opgenomen maar geen beschikbaar krediet. Op deze manier lijkt het of er wel uitgaven zijn gedaan waarvoor geen krediet beschikbaar is gesteld. Tegenover deze gemaakte kosten staan inkomsten uit anterieure overeenkomsten. Hiermee is dit onderdeel budgetneutraal. Om bij de Jaarstukken 2020 het juiste beeld weer te geven is nodig dat zowel de uitgaven als inkomsten (€ 858.000) op de juiste manier verwerkt dienen te worden.

Transformatie Oosterenk

Budgettair neutraal

Voor het aanpakken van de opgave die voortkomen uit de visie Oosterenk wordt een ontwikkelagenda opgesteld. De plankosten en onderzoekskosten voor 2020 worden geraamd op € 100.000 en kunnen gedekt worden uit het budget van Ruimtelijke plannen.

Faciliterende projecten

Budgettair neutraal

Door veranderde BBV-regelgeving mogen faciliterende projecten niet meer onder grondexploitaties vallen. Om alle kosten toch in beeld te houden op één plek, dient er een administratieve budgettair neutrale wijziging te worden uitgevoerd. Deze budgettair neutrale wijziging heeft betrekking op de volgende grondexploitatie: Westenholte Stins (€ 347.600)

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25