Berap 2020-2
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.1.4 Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad

De gemeente Zwolle heeft regie op vastgoed waarbij het draait om maatschappelijk waardecreatie vanuit de activiteiten in het gebouw. Het gaat hierbij voornamelijk om het huisvesten van functies die erop zijn gericht om de aantrekkingskracht van Zwolle te versterken. Diverse maatschappelijke organisaties in de stad maken voor hun activiteiten gebruik van gemeentelijk vastgoed. We zien ons gemeentelijk vastgoed als een middel om ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en activiteiten te faciliteren of aan te jagen. Door focus te leggen op vraagstukken die spelen binnen de stad vanuit een maatschappelijke context, kan het gemeentelijk vastgoed de maatschappelijke betrokkenheid en cohesie in de wijken en stad versterken.

Vastgoedmanagement realiseert een optimale afstemming tussen de verschillende opgaven in de stad (huisvestingsvragen) en aanbod. We streven naar een solide en duurzame vastgoedportefeuille, die inspeelt op de maatschappelijke vraag en gericht is op financiële stabiliteit. Daarnaast dient het gemeentelijk vastgoed toekomstbestendig te zijn en kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de strategische opgave, zoals de "energietransitie". Door een brede aanpak van verduurzaming binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille ontstaan kansen om deze transitie verder vorm te geven. Hiertoe is er nauwe samenwerking en commitment nodig van zowel de gemeente als haar huurders. Waar mogelijk zal nieuw-, en verbouw gebeuren met het oog op duurzaamheid en circulariteit.

Het monitoren van de maatschappelijke en financiële prestaties van de vastgoedportefeuille is een continu proces, met aandacht voor de huurders-tevredenheid, kwaliteit van gebouwen en afstemming van vraag naar en aanbod van vastgoed.

Criteria

Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad, zodanig dat:

  • Een toekomstgerichte solide en duurzame vastgoedportefeuille wordt gerealiseerd die is gericht op zowel maatschappelijke vraag als op financiële stabiliteit.
  • Maatschappelijke en culturele vraagstukken m.b.t. huisvesting worden gefaciliteerd en de huurders-tevredenheid in stand blijft of stijgt.
  • Er een goede afstemming tussen vraag en aanbod is.
  • Een maximale bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie door het actief verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.
  • De kwaliteit van de gebouwen in stand blijft en door het optimaliseren van de onderhoudssystemen een reductie van kosten gerealiseerd kan worden.

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

Afwijkingen op activiteiten Berap 2020-2

Afwijking op activiteiten uit Berap 2020-2

Budgettair neutrale overboeking van doel 4.3.2 naar doel 7.1.4; aankoop Voedselbank

Budgettair neutraal

In het raadsvoorstel 'aankoop voedselbank' van 18 mei 2020 is vermeld dat dit onderwerp hoort bij doel 4.3.2; de uitvoering valt echter onder vastgoed (doel 7.1.4).

Onder doel 7.1.4 worden de structurele huurinkomsten, € 45.000, en de structurele lasten voor onderhoud en kapitaallasten, € 45.000, verantwoord. Daartoe wordt het structurele budget en het krediet voor aanschaf en noodzakelijk onderhoud, €765.000, budgettair neutraal verschoven van doel 4.3.2 naar doel 7.1.4

Uitbreiding carillon Peperbus

Budgettair neutraal

De Rotaryclub Zwolle schenkt de gemeente Zwolle ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van zowel de Rotaryclub alsook het carillon van de Peperbus, een bedrag van € 20.000 voor de uitbreiding van het carillon.

Verkoop vastgoed (Zwaterwaterallee 6/8)

Aanvullende inkomsten€ 586.000

De afgelopen jaren heeft de gemeente op incidentele basis panden uit de gemeentelijke vastgoedportefeuille verkocht. De wens in 2014 was om structureel circa 34 panden te verkopen. Het pand aan de Zwartewaterallee 6/8 is er hier één van. Het pand is in 2020 verkocht. Na aftrek van de boekwaarde resteert een voordelig resultaat van € 586.000.  

Statenzaalcomplex (Diezerstraat 80)

Budgettair neutraal

In de Begroting 2020 was rekening gehouden met het vervangen van de liftinstallatie in het Statenzaalcomplex. Echter vanwege de ontwikkelingen omtrent de herinvulling van het pand maakt de liftinstallatie onderdeel uit van de toekomstige investering. De geraamde kosten à € 80.000 en dekking uit de onderhoudsreserve komen hiermee in 2020 te vervallen.

Afwijkingen op kredieten Berap 2020-2

Afwijking op kredieten uit Berap 2020-2

Samenvoegen kredieten ANNO

Budgettair neutraal

Het voormalig Stedelijk Museum Zwolle wordt omgebouwd tot een nieuwe locatie, ANNO. Deze verbouwing vindt momenteel plaats. In de administratie zitten deze kosten verdeeld over een drietal kredieten, te weten:

  • Verbouw panden vm SMZ (€ 4.449.000)
  • Melkmarkt 41 herstelwerkzaamheden (€ 1.490.500)
  • Achterstallig onderhoud vm SMZ (€1.450.000)

Voor een integraal beeld voegen wij deze drie kredieten samen tot één krediet, met de naam 'verbouwing ANNO - Melkmarkt 41', in totaal € 7.389.500. Verantwoording hierover vindt plaats via de reguliere beleidscyclus.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25