Berap 2020-2
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.2.1 We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag

Zwolle blijft groeien. Sinds 2017 heeft de woningmarkt in Zwolle zich sterk ontwikkeld. Daarom schalen wij het woningbouwprogramma voor de komende jaren op naar gemiddeld 1.000 woningen per jaar. We richten ons niet op een eindpunt, maar benutten de groei om te kijken wat de stad nodig heeft. Het woningbouwprogramma laat zien dat de plancapaciteit tot 2029 op zichzelf voldoende is om een sterke groei op te kunnen vangen en 1000 woningen per jaar te realiseren.

Criteria

We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag, zodanig dat:

  • Zwolle blijft bouwen; het aantal extra woningen sluit aan op de ontwikkeling van de jaarlijkse bevolkings-/huishoudensgroei. Het bouw- en ontwikkeltempo wordt komende jaren gericht op een gemiddelde van 1.000 woningen per jaar.
  • Het woningbouwprogramma ( type, kwaliteit, segmentering en prijs/kwaliteitsverhouding) wordt afgestemd op de behoefte en gaat uit van de volgende kaders:
    • Circa 60% van het Zwolse woningbouwprogramma wordt gerealiseerd in de bestaande stad.
    • De gemiddelde verdeling uitgaat van de prijsdifferentiatie van 30-40-30 (goedkoop, middelduur en duur).  We sturen op een programma waarbij elke woning raak is.
    • De nieuwe woningen voldoen aan de KEC-ambities en zijn daarmee toekomstbestendig.
    • Er is ruimte voor innovatieve woonvormen en we experimenten met een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling.

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Afwijkingen op kredieten Berap 2020-2

Afwijking op kredieten uit Berap 2020-2

Woonimpuls

Aanvullende uitgaven€ 75.000

De Woonimpuls-regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opengesteld voor aanvragen om versneld betaalbare woningen te realiseren. Om te zorgen voor kwalitatief goede aanvragen is afstemming met Rijk en provincie noodzakelijk. Daartoe moet er vanuit diverse disciplines samengewerkt worden aan de aanvraag. De eerste tranche is gereed, maar vanwege de krapte op de woningmarkt is door het ministerie besloten de tweede tranche naar voren te halen. Hierdoor zal in november 2020 een tweede aanvraag ingediend kunnen worden. De kosten voor het opstellen van de aanvraag zijn € 75.000 in 2020 en € 75.000 in 2021 (zie hiervoor bestedingsvoorstel uit de Begroting 2021).

Faciliterende projecten

Budgettair neutraal

Door veranderde BBV-regelgeving mogen faciliterende projecten niet meer onder grondexploitaties vallen. Om alle kosten toch in beeld te houden op één plek, dient er een administratieve budgettair neutrale wijziging te worden uitgevoerd. Deze budgettair neutrale wijziging heeft betrekking op de volgende grondexploitaties: Prinsenpoort (€ 896.910) en Campus Windesheim (€ 1.695.090).

Anterieure overeenkomst Wijthmen

Budgettair neutraal

In het derde kwartaal van 2020 wordt een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaars van Dorpsplan Wijthmen getekend. Het doel van deze overeenkomst is om de afspraken vast te leggen aangaande de eerste fase van het Dorpsplan Wijthmen. Deze fase bestaat uit 112 woningen in diverse prijsklassen waaronder ook woningen voor senioren. Het Dorpsplan Wijthmen is bedoeld om het dorp weer leefbaarder te maken, onder andere door het toevoegen van woningen. Het plan is gedeeld met de huidige inwoners van Wijthmen en enthousiast ontvangen. In de anterieure overeenkomst zijn ook alle (historische) plankosten opgenomen welke door de ontwikkelaars vergoed zullen gaan worden. Het gaat per saldo om € 294.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25