Berap 2020-2
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.1.4 We onderzoeken en koesteren het Zwolse erfgoed en zetten het in als één van de leidende en inspirerende thema's bij ruimtelijke ontwikkelingen

Zwolle behoort tot de grote monumentengemeenten in Nederland. Er zijn 481 rijksmonumenten, 1 archeologisch rijksmonument en 247 gemeentelijke monumenten. De historische binnenstad met een aangrenzende singelrand zijn aangewezen als beschermd stadsgezicht. Daarnaast zijn er vele gebouwen, objecten en structuren die vanuit hun cultuurhistorische waarde Zwolle tot Zwolle maken. We laten er zo veel mogelijk Zwollenaren en bezoekers van genieten (zie doel 5.2.2.). Ons erfgoed onderscheid ons van andere plaatsen en is medebepalend als aantrekkelijke vestigingsfactor. Het vertelt over onze bewoningsgeschiedenis en vormt een creatieve verbinding vanuit ons verleden als een inspirerende bron voor het heden en voor de toekomst. Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek zijn regelmatig de enige bron voor onze geschiedschrijving. We koesteren daarom ons erfgoed, doen er onderzoek naar en zorgen samen met onze partners in de stad voor een duurzame instandhouding. Ons erfgoed vormt een leidend en inspirerend principe in ruimtelijke ontwikkelingen.

Criteria

We onderzoeken en koesteren het Zwolse erfgoed en zetten het in als één van de leidende en inspirerend thema's bij ruimtelijke ontwikkelingen, zodanig dat:

  • de monumentale- en cultuurhistorische waarden in Zwolle in stand worden gehouden en de kwaliteit behouden blijft of wordt versterkt.
  • het beheer en behoud van het archeologisch bodemarchief op een goede manier plaatsvindt.
  • de eigenheid van de plek inspirerend is bij ontwikkelingen en daarmee bijdraagt aan een betere (ruimtelijke) belevingswaarde.
  • door archeologisch en bouwhistorisch onderzoek de waarde van het Zwolse erfgoed beter kan worden geduid.
  • de onderzoeksresultaten richtinggevend zijn voor planaanpassingen en ontwikkelingen.

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Afwijkingen op activiteiten Berap 2020-2

Afwijking op activiteiten uit Berap 2020-2

Beeldengroep Joan Derk van der Capellen tot den Pol

Aanvullende uitgaven€ 20.000

Op 15 juni 2009 heeft de raad een motie aangenomen om samen met direct betrokkenen de ‘beeldengroep Van der Capellen’ naar Zwolle te halen en in overleg met betrokkenen te participeren in een bijdrage in kosten. Een motie van gelijke strekking is in de Provinciale Staten van Overijssel aangenomen. Beide overheidsinstanties hebben € 100.000 beschikbaar gesteld. In de zomer van 2017 is door Museum de Fundatie een hernieuwde aanvraag voor de bruikleen van de beeldengroep in de Grote Kerk voor een periode van vier jaar (mogelijk te verlengen met een periode van vier jaar) ingediend.

De Nederlandse Ambassade in Rome is in deze onze belangrijke intermediair. Uit de contacten blijkt dat de Soprintendenza akkoord is met het verzoek tot bruikleen. De aanvraag is momenteel bij het ministerie in behandeling, maar heeft de afgelopen tijd vertraging opgelopen vanwege de coronacrisis. De Provincie Overijssel heeft eind 2019 haar subsidie van € 100.000 verlengd. Voor de kosten van projectbegeleiding is in 2020 € 20.000 nodig.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25