Berap 2020-2
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.1.2 We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad

We stellen de mens en de menselijke maat centraal en beheren en onderhouden ons aanwezige areaal van o.a. wegen, verkeerslichten, openbare verlichting, kabels & leidingen en bruggen/tunnels vanuit functie en gebruikswaarde. Onze aanwezige infrastructuur en fysieke voorzieningen versterken daarmee waar mogelijk het woon-, leef- en vestigingsklimaat. De focus ligt daarom naast de basistaak ‘in stand houden’ juist op het bijdragen aan de maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen, innovaties en ontwikkelingen; Wat zijn de opgaves vanuit de strategische thema’s, wat leeft er in de wijk en bij haar bewoners en zijn er stedelijk opgaven relevant? We kijken kritisch of bestaande elementen/objecten nog wel een functie hebben en anticiperen op toekomstig (ondergronds) ruimtegebruik. Daarop voeren we nadrukkelijk de regie en we zorgen voor verbinding en integraliteit door  werk met werk te maken met andere doelen binnen programma’s 5, 6 en 7. We zorgen ervoor dat de basis veilig en op orde is en aansluit op de (veranderende) behoefte. Tegelijkertijd beheren we met een blik die verder dan een paar jaar vooruit kijkt. Als onderdeel van de Begroting 2020 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 31 (Regie op ondergrondse infrastructuur).

Onze beschikbare infrastructuur en fysieke voorzieningen richten we in vanuit het perspectief van de gebruikers. Vanuit het perspectief van de omgevingsvisie dragen we daarmee bij aan het versterken van de verbindingen tussen gebieden en wijken in de stad. Maatwerk maken we mogelijk en we zorgen ook dat het beheer zoveel mogelijk adaptief meebeweegt met de stad en de behoefte van haar inwoners en gebruikers. De grotere opgaven vanuit o.a. de strategische agenda binnenstad en de Spoorzone hebben daarbij specifiek aandacht, net zoals de ambities op het gebied van klimaat, energie en circulariteit. Leidend principe is om een stedelijker en levendiger klimaat te realiseren, met ruimte en vrijheid voor onze inwoners en partners om mee te doen en actief initiatieven te ontplooien.

Criteria

We zorgen voor passende en functionele bovengrondse- én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad, zodanig dat:

  • We de basis veilig en op orde houden vanuit een risicogestuurde benadering en we met ontwikkelend beheer anticiperen op de toekomst.
  • We door het slim gebruiken van een breed scala aan databronnen op informatiegestuurde wijze tot afgewogen investeringen en activiteiten komen en tegelijkertijd innovatie bevorderen.
  • We maatwerk leveren en waar nodig als regisseur optreden en mede daarmee mogelijk maken dat kansrijke initiatieven vanuit onze inwoners/partners ontplooid kunnen worden.

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2020-2

Afwijking op activiteiten uit Berap 2020-2

Overheveling budget conserveren kunstwerken

Budgettair neutraal

Bij het conserveren van de Holterbroekerbrug hebben zich tijdens de uitvoering onvoorziene kosten à € 90.000 voorgedaan. Dit is met name veroorzaakt vanwege kosten van nachtwerk en extra veiligheidsmaatregelen. Daarnaast hebben we bij de conserveringswerkzaamheden van de Twistvlietbrug een meevaller van € 90.000. Aangezien de werkzaamheden binnen dezelfde categorie, afschrijvingstermijn en doel vallen, hevelen wij de budgetten over zodat de werkzaamheden overall kostenneutraal zijn.

Vrijval budget hydro unit

Lagere uitgaven€ 112.000

In de reserve nog uit te voeren werken fysiek zit sinds de Jaarstukken 2019 een budget voor het realiseren van een hydro unit brug. De dekking voor deze uitgave is elders gevonden, waardoor een bedrag van € 112.000 kan vrijvallen vanuit de reserve.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 16:03:24 met de export van 11/18/2020 15:51:25